ธรรมส่องใจ » คิดก่อนสวดมนต์ อานิสงฆ์ของการสวดมนต์ของชาวพุทธ

คิดก่อนสวดมนต์ อานิสงฆ์ของการสวดมนต์ของชาวพุทธ

5 พฤศจิกายน 2018
1661   0

 

การไหว้พระสวดมนต์

คือ วิธีการดูแลรักษา ทนุถนอมจิตใจของเราให้มีแต่ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ความสุข ความงดงาม และเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญงอกงามอยู่ในกระแสแห่งบุญกุศลเส้นทางมรรคผลนิพพานตลอดไป

คือ การเก็บคะแนนบุญ สั่งสมบารมีที่ดีเลิศ ไว้เป็นต้นทุนเพื่อความมั่นคงของชีวิต เป็นสิ่งที่จะต้องทำเรื่อยไปจนกว่าเราจะหมดอายุขัยตายจากโลกนี้ไปและเป็นสิ่งจำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ทุกวัน

คือ การเปิดประตูชีวิตเพื่อรับพร รับพลังแห่งความสุข ความโชคดี มีชัย ความสำเร็จ ความสมหวัง ให้ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของตน และครอบครัววงศ์ตระกูล ธุรกิจการงาน

คือ การเตรียมจิต เตรียมใจให้มีความพร้อม เพื่อรองรับรับความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมอื่นๆ ที่ยิ่งกว่า เช่น การนั่งสมาธิ ก็จะสงบง่ายขึ้น ทำบุญแบบอื่นๆ ก็จะได้บุญได้ผลมากขึ้น

คือ การรักษาดูแลสุขภาพกาย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความจำ สติปัญญา ความคิด ความอ่านดีเลิศ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดอะไรก็จะคิดได้ คิดเห็น เกิดเป็นมรรคเป็นผล ได้เป็นอย่างดี

คือ การยกชีวิตจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อให้อยู่เหนือกระแสแห่งความทุกข์และกิเลสตัณหา วิบากกรรม