คนเล่นของ » เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ

4 มกราคม 2018
1008   0

ผู้ใด บูชาองค์กวนอู
ย่อมต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นที่ตั้ง

ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความมีคุณธรรม
จะนำมาซึ่ง อำนาจ วาสนา บารมี
ความเจริญรุ่งเรือง การเลื่อนตำแหน่ง

——————

***การบูชาเทพกวนอู

เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์
ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ
การเคารพสักการะเทพเจ้ากวมอูนั้น
เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมาหลายพันปีแล้ว
ซึ่งคติความเชื่อนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งปกติไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แต่ส่วนมากมักจะสักการะท่านด้วยน้ำชาหรือสุรา
ก็มีรวมทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้

**บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอู(แบบย่อ)

นำ มอ ไต่ ชื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก จี๋ เสียง โกว้ ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุนฯ

คำแปล

ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต้
ผู้เป็นมเหศักดิ์เทพเต็มเปี่ยมด้วยพระมาหาเมตตากรุณาธคุณอันไพศาล สูงส่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์
ขอได้โปรดเกื้อกลูอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ด้วยเถิดฯ

เชื่อกันว่ากวนกง(กวนอู) เป็นพระภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้มาจุติลงมาโปรดสัตว์

 

คำขอพร

ข้าพเจ้า(ชื่อ นามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด)
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ …..

ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอู
โปรดเสร็จลงมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อรับแล้วขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวจงประสบแต่สิ่งมงคล อุดมโชคลาภ ขอโปรดอภิบาลรักษาให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
และสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาแผ้วพาน
ขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
สมบรูณ์พูนผล มีความก้าวหน้าสมความปราถนา
ด้วยมงคลทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์
และมีความสุขตลอดไปเทอญ

————————–—-

พรใด ๆ จะสำเร็จได้ อยู่ที่การตั้งมั่นและปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดี